KADRY I PŁACE

Biuro Rachunkowe EURO-ALLES w Wadowicach zapewnia precyzję i najwyższą jakość prowadzenia spraw kadrowo-płacowych dotyczących pracowników. Gwarantujemy rzetelność i poufność. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej staje się coraz bardziej trudne i skomplikowane. Realizowany przez nasze wadowickie Biuro Rachunkowe outsourcing obsługi kadrowej i płacowej to redukcja kosztów firmy, gwarancja terminowości naliczania płac oraz zapewnienie poufności polityki płacowej. Usługa ta ma na celu zapewnienie prawidłowości i bezpieczeństwa związanego z zatrudnianiem pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rzetelnie i fachowo pomagamy w rozwiązywaniu spraw pracowniczych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy szeroki wachlarz usług.

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE
przegląd

KADRY

Podstawowym zadaniem kadr jest zarządzanie pełną dokumentacją dotyczącą zatrudnienia pracowników przez pracodawców i dbanie, by były one w prawidłowy sposób przygotowywane, przyjmowane i wydawane.

Powierzając nam sprawy kadrowe Klient ma zapewniana obsługę w zakresie:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta,
 • sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy, a w szczególności umów o pracę, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy,
 • opracowanie innych umów związanych z procesem zatrudnienia (umowy o zakazie konkurencji, umowy o indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności materialnej),
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak umowa zlecenia, umowa o dzieło,
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
 • dostosowywanie istniejących umów o pracę oraz umów zlecenia do zmieniających się przepisów prawnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • rejestrację pracowników w ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, związanych z zatrudnieniem,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności.
PŁACE

Płaca to ogół wydatków pieniężnych oraz świadczeń wypłacanych pracowników z tytułu ich zatrudnienia. Pojęcie to obejmuje nie tylko wypłaty pieniężne, ale też inne dodatki oraz świadczenia w naturze: materiały, towary, bony, usługi itd. lub ekwiwalent wypłacany pracownikom przez pracodawcę za wykonaną pracę.

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem premii i nadgodzin oraz innych dodatków i potrąceń stosownie do indywidualnych potrzeb klienta,
 • sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczki na PIT-4 oraz wysyłanie rocznych zeznań podatkowych PIT-4R do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8B, Pit-40),
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • rozliczanie obciążeń na PFRON,
 • pomoc przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • rozliczanie kosztów używania samochodów służbowych do celów prywatnych i ryczałtów z tytułu wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych
15% rabatu dla wszystkich klientów EURO-ALLES

na firmową stronę internetową w SPLINTER

zapytaj w biurze